Međunarodni Dan osoba s invaliditetom 2018

Mali uvod o današnjem danu:

Nakon što su Ujedinjeni narodi 3. prosinca proglasili Međunarodnim danom osoba s invaliditetom, Komisija za ljudska prava je, u rezoluciji od 5. ožujka 1993. godine, pozvala zemlje članice da ističu obilježavanje tog datuma kako bi se postigla jednakost u ostvarivanju ljudskih prava i sudjelovanju osoba s invaliditetom u društvu. Prema Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom, osobe s invaliditetom uključuju one osobe koje imaju dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu sprečavati njihovo puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na jednakoj osnovi s ostalima.

Prema podacima Registra o osobama s invaliditetom Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u Hrvatskoj živi 511 850 osoba s invaliditetom, od čega je 60 % muškaraca i 40 % žena, a u ukupnom stanovništvu Republike Hrvatske osobe s invaliditetom čine 12 % stanovnika. U Republici Hrvatskoj se politika prema osobama s invaliditetom zasniva na suvremenim međunarodnim standardima, koji uključuju i temeljna načela ljudskih prava kao što je načelo nediskriminacije te načelo međuzavisnosti i nedjeljivosti svih ljudskih prava, što čini nužnim ostvarivanje pristupačnosti svih građanskih i političkih, kao i socijalnih, kulturnih i gospodarskih prava osobama s invaliditetom. Hrvatska je treća zemlja u svijetu koja je ratificirala Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom, što ukazuje na spremnost i potrebu hrvatskog društva da osigura jednake mogućnosti za ovu posebice vulnerabilnu populaciju.

Mi smo kolektiv ponosan na sve različitosti koje ga čine. I svake godine Međunarodni dan osoba s invaliditetom pokušavamo drugačije obilježiti. Ove godine ravnateljica, gđa. Mihaela Zubić i pomoćnica ravnateljice, gđa. Nada Puškar, organizirale su nam izlet u Sloveniju. I realizirali smo ga u subotu, 1. prosinca 2018. Posjetili smo Bled i Ljubljanu.
Prepuni pozitivnih dojmova ljepote prirode, dobre gastronomije, i advetskog ugođaja vratili smo se i danas odrađujemo sve ugovorene obveze, kojih je puno i na kojima smo zahvalni.

Poruka Tekop Nove tima povodom današnjeg dana je da se međusobno uvažavamo i prihvaćamo, da pomažemo ako možemo i razvijamo društvo u pozitivnom duhu. Tako činimo život ljepšim i sebi i drugima.

Svako doro želi Vam Tekop Nova tim