Opći akti

Pravni okvir:

ZAKON O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM (NN 152/14, 39/18)

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU KVOTE ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM (NN 75/18)

PRAVILNIK O ZAŠTITNIM RADIONICAMA I INTEGRATIVNIM RADIONICAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM (NN 75/18)

PRAVILNIK O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I CENTRIMA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU OSOBA S INVALIDITETOM (NN 75/18)

ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA (NN 25/13, 85/15)

ZAKON O USTANOVAMA (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)

ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA (NN 111/93, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15)